Oferta/Offer

Do you want to learn Polish with me or my friends? Read this:

 

Teaching Polish is something more than just a job for us – it’s our passion. We have qualifications as teachers of Polish as a foreign language, experience gained in language schools and higher education institutions and we run our own businesses. We teach adults on all levels – ranging from A1 to C2 and we offer general and specialised courses.

 What makes us different?

 • You’ll never get bored with us. Our lessons are tailored to individual needs of our students. We apply the communicative approach – we teach Polish in Polish (but we also speak English, Italian and Russian), with the main emphasis on SPEAKING.
 • We not only teach the language, but also talk about Polish culture, tradition, customs and habits – we get our students acquainted with the reality of life in Poland and we help them understand the mentality of Polish people.
 • We teach wherever you want: at home, in your office, in our office in the centre of Warsaw or via Skype.
 • We organise field lessons – so you can learn Polish in a supermarket, on a tram, at the hairdresser’s; and Polish survival – one-day intensive training. You won’t master Polish in one day but you’ll acquire useful phrases to help you in your daily life here.
 • We organize special lessons according to our clients needs – do you want to get familiar with vocabulary going beyond the requirements for a given language level? There are no taboos for us, we can prepare lessons on any subject.
 • When you learn with us, you don’t need to pay intermediaries.

 

Price list*:

from PLN 75 (60 minutes) – individual lessons

from PLN 40 (60 minutes) – duo lessons (2 people)

from PLN 30 (60 minutes) – group lessons (3-6 people)

 

For detailed information contact us by e-mail.
Due to the fact that we often conduct lessons,
we might not be available by phone but we always reply to e-mails.

contact: polonizacja.bc@gmail.com

 

Polonizacja Team

 

 

*The final price is determined individually.


Chcesz uczyć się polskiego ze mną lub moimi koleżankami? Przeczytaj to:

 

Uczenie polskiego jest dla nas czymś więcej niż pracą, to nasza pasja. Mamy kierunkowe wykształcenie (studia glottodydaktyczne), doświadczenie (praca w szkołach językowych, na uczelniach wyższych) i własną działalność gospodarczą. Uczymy dorosłych na wszystkich poziomach od A1 do C2, prowadzimy kursy ogólne i specjalistyczne.

 

Co nas wyróżnia?

 • Z nami nie będziesz się nudzić. Lekcje dopasowujemy do indywidualnych potrzeb. Stosujemy podejście komunikacyjne – uczymy polskiego po polsku (ale mówimy też po angielsku, włosku i rosyjsku), główny nacisk kładziemy na MÓWIENIE.
 • Uczymy nie tylko języka, mówimy o kulturze, tradycji, zwyczajach i obyczajach – przybliżamy realia życia w Polsce, pomagamy zrozumieć mentalność Polaków.
 • Uczymy tam gdzie chcesz: w domu, w pracy, naszym biurze w centrum Warszawy, lub przez Skype.
 • Organizujemy lekcje terenowe – ucz się polskiego w supermarkecie, w tramwaju, u fryzjera; oraz Polish survival – jednodniowe intensywne szkolenia. Nie nauczymy Cię języka w jeden dzień, ale pomożemy opanować zwroty, które ułatwią Ci codzienne funkcjonowanie.
 • Organizujemy specjalne lekcje na życzenie – chcesz poznać słownictwo spoza standardowego dla danego poziomu zakresu? Nie ma dla nas tematów tabu, przygotujemy zajęcia na każdy temat.
 • Ucząc się z nami, omijasz pośredników.

 

Cennik*:

od 75 zł (60 minut) – zajęcia indywidualne

od 40 zł (60 minut) – w tandemie (2 osoby)

od 30 zł (60 minut) – zajęcia grupowe (3-6 osób)

 

Szczegółowych informacji udzielamy mailowo.
Ze względu na to, że często prowadzimy lekcje,
możemy nie być dostępne przez telefon, ale zawsze odpowiadamy na e-maile.

kontakt: polonizacja.bc@gmail.com; 

 

Zespół Polonizacji

 

*Ostateczna cena jest ustalana indywidualnie.